Thiết kế web Mạng xã hội

Những hàm thường dùng trong excel

Thảo luận trong 'Kỹ năng nghề nghiệp'

 1. thaynanlong

  thaynanlong New Member

  1. Hàm AND:
  - Cú pháp: AND (Logical1, Logical2, ….)
  - Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
  - Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.
  Lưu ý:
  - Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.
  - Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.
  - Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!
  - Ví dụ: =AND(D7>0,D7<5000)
  2. Hàm OR:
  - Cú pháp: OR (Logical1, Logical2…)
  - Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
  - Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.
  - Ví dụ: =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)
  3. Hàm NOT:
  - Cú pháp: NOT(Logical)
  - Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.
  - Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số trong phép toán này.
  II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC.
  1. Hàm ABS:
  - Lấy giá trị tuyệt đối của một số
  - Cú pháp: ABS(Number)
  - Đối số: Number là một giá trị số, một tham chiếu hay một biểu thức.
  - Ví dụ: =ABS(A5 + 5)
  2. POWER:
  - Hàm trả về lũy thừa của một số.
  - Cú pháp: POWER(Number, Power)
  - Các tham số: Number: Là một số thực mà bạn muốn lấy lũy thừa.
  - Power: Là số mũ.
  - Ví dụ = POWER(5,2) = 25
  3. Hàm PRODUCT:
  - Bạn có thể sử dụng hàm PRODUCT thay cho toán tử nhân * để tính tích của một dãy.
  - Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…)
  - Các tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn muốn nhân.
  4. Hàm MOD:
  - Lấy giá trị dư của phép chia.
  - Cú pháp: MOD(Number, pisor)
  - Các đối số: Number: Số bị chia.
  - pisor: Số chia.
  5. Hàm ROUNDUP:
  - Làm tròn một số.
  - Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits)
  - Các tham số: Number: Là một số thực mà bạn muốn làm tròn lên.
  - Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn làm tròn.
  - Chú ý:
  - Nếu Num_digits > 0 sẽ làm tròn phần thập phân.
  - Nếu Num_digits = 0 sẽ làm tròn lên số tự nhiên gần nhất.
  - Nếu Num_digits < 0 sẽ làm tròn phần nguyên sau dấu thập phân.
  6. Hàm EVEN:
  - Làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất.
  - Cú pháp: EVEN(Number)
  - tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn.
  - Chú ý:
  - Nếu Number không phải là kiểu số thì hàm trả về lỗi #VALUE!
  7. Hàm ODD:
  - Làm tròn lên thành số nguyên lẻ gần nhất.
  - Cú pháp: ODD(Number)
  - Tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn.
  8. Hàm ROUNDDOWN:
  - Làm tròn xuống một số.
  - Cú pháp: ROUNDDOWN(Number, Num_digits)
  - Các tham số: tương tự như hàm ROUNDUP.

  III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ.
  A. Nhóm hàm tính tổng
  - 1. Hàm SUM:
  - Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.
  - Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)
  - Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.
  2. Hàm SUMIF:
  - Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.
  - Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)
  - Các tham số: Range: Là dãy mà bạn muốn xác định.
  - Criteria: các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.
  - Sum_range: Là các ô thực sự cần tính tổng.
  - Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”<=10″)
  - Tính tổng của các giá trị trong vùng từ B2 đến B5 với điều kiện là các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10.
  B. Nhóm hàm tính giá trị trung bình
  1. Hàm AVERAGE:
  - Trả về gi trị trung bình của các đối số.
  - Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…)
  - Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình.
  2. Hàm SUMPRODUCT:
  - Lấy tích của các dãy đưa vào, sau đó tính tổng của các tích đó.
  - Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)
  - Các tham số: Array1, Array2, Array3… là các dãy ô mà bạn muốn nhân sau đó tính tổng các tích.
  - Chú ý:
  - Các đối số trong các dãy phải cùng chiều. Nếu không hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE.
  - C. Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
  1. Hàm MAX:
  - Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.
  - Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)
  - Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó.
  2. Hàm LAGRE:
  - Tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập.
  - Cú pháp: LARGE(Array, k)
  - Các tham số: Array: Là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.
  - k: Là thứ hạng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn nhất trong dãy.
  3. Hàm MIN:
  - Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.
  - Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)
  - Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.
  4. Hàm SMALL:
  - Tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào.
  - Cú pháp: SMALL(Array, k)
  - Các tham số: Array: Là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.
  - k: Là thứ hạng của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy.
  D. Nhóm hàm đếm dữ liệu
  1. Hàm COUNT:
  - Hàm COUNT đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.
  - Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)
  - Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.
  2. Hàm COUNTA:
  - Đếm tất cả các ô chứa dữ liệu.
  - Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)
  - Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.
  3. Hàm COUNTIF:
  - Hàm COUNTIF đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước.
  - Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)
  - Các tham số: Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm.
  - Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.
  - Ví dụ: = COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm tất cả các ô trong dãy B3:B11 có chứa số lớn hơn 100)
  IV. NHÓM HÀM CHUỖI.
  1. Hàm LEFT:
  - Trích các ký tự bên trái của chuỗi nhập vào.
  - Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars)
  - Các đối số: Text: Chuỗi văn bản.
  - Num_Chars: Số ký tự muốn trích.
  - Ví dụ: =LEFT(Tôi tên là,3) = “Tôi”
  2. Hàm RIGHT:
  - Trích các ký tự bên phải của chuỗi nhập vào.
  - Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars)
  - Các đối số: tương tự hàm LEFT.
  - Ví dụ: =RIGHT(Tôi tên là,2) = “là”
  3. Hàm MID:
  - Trích các ký tự từ số bắt đầu trong chuỗi được nhập vào.
  - Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars)
  - Các đối số: Text: chuỗi văn bản.
  - Start_num: Số thứ tự của ký tự bắt đầu được trích.
  - Num_chars: Số ký tự cần trích.
  4. Hàm UPPER:
  - Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa.
  - Cú pháp: UPPER(Text)
  5. Hàm LOWER:
  - Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường.
  - Cú pháp: LOWER(Text)
  6. Hàm PROPER:
  - Đổi ký từ đầu của từ trong chuỗi thành chữ hoa.
  - Cú pháp: PROPER(Text)
  - Ví dụ: =PROPER(phan van a) = “Phan Van A”
  ----------------------> học thực hành kế toán trên excel liên hệ : 0989 788 718
  Last edited: 22/6/13
 2. thaynanlong

  thaynanlong New Member

Similar Threads: Những hàm
Diễn đàn Tiêu đề Date
Nội Thất - Vật Liệu Xây Dựng Những mẫu thảm được ưa chuộng nhất hiện nay Hôm qua, lúc 17:34
Linh tinh Những thực phẩm nên không được đụng tới khi điều trị phụ khoa Thứ hai lúc 15:14
Spa - Trang sức - Phụ kiện làm đẹp Những thực phẩm chưa nhiều canxi Thứ hai lúc 11:20
Rao vặt tổng hợp Những loại thực phẩm không tốt mẹ bầu cần kiêng Chủ nhật lúc 09:16
Du lịch Khám phá những địa điểm nổi tiếng ở Thái Lan thu hút khách du lịch 25/5/16

Chia sẻ trang này

đào tạo khai hải quan điện tử đào tạo điện tử y sinh đào tạo nghiệp vụ quản trị kho hàng Nghiệp vụ lễ tân đào tạo cấp chứng chỉ lễ tân cấp chứng chỉ an toàn lao động đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ